TrueYou

ทรู ไอดี (True ID) คืออะไร ?

True ID คือ Username สำหรับลูกค้าเพื่อเชื่มต่อเข้าใช้บริการ และผลิตภันท์ในกลุ่มทรูแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบค่าใช้บริการ และข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเอง การเติมเงิน ชำระค่าบริการ ดูและดาวน์โหลดคอนเทนท์ หรือการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ 

นอกจากนี้ลูกค้ายังจะได้รับสิทธิพิเศษจากบริการ และผลิตภันท์ต่างๆ ในกลุ่มทรูอีกด้วย สำหรับการเข้าใช้งาน True iService ลูกค้าจะต้องใช้ True ID Username และ Password มา Login ก่อนเข้าใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการดูข้อมูลของลูกค้า และการทำธุรกรรมต่างๆ